Những Tác Dụng Tuyệt Vời Của Chế Phẩm V.Mona

vmona
Th 2 16/08/2021
TÁC DỤNG CHUNG
Phân giải mạnh các cấu trúc sợi xenlulo thành các mạch ngắn và phân rã.
Hình thành tính đối kháng sinh học ngăn ngừa nấm và bệnh khi đưa vào cơ chất.
An toàn cho sức khỏe con người và vật nuôi.
Sạch môi trường và chống biến đổi khí hậu.
ĐỐI VỚI ĐẤT
Phân hủy các nguồn cơ chất và dinh dưỡng khó tiêu thành dễ tiêu
Tăng độ tơi xốp, thông thoáng và bổ sung hệ sinh vật có lợi cho đất.
Cải tạo đất đai thoái hóa bạc màu do canh tác lâu theo truyền thống.
Cố định và phân giải các hợp chất khó tiêu trong đất cung cấp cho cây
trồng.
ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
+ Chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành dinh dưỡng cho cây trồng, giảm
tiêu hao nguồn năng lượng.
+ Đảm bảo môi trường sản xuất nông nghiệp sinh thái.
+ Giảm lượng khi thải gây hiệu ứng nhà kính tạo ra trong sản xuất nông
nghiệp, góp phần chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.
article